KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Społeczeństwo sieci

Paradygmat sieciowy w branży IT

W społeczeństwie sieci następuje gwałtowna zmiana znaczenia technologii informatycznych. W poniższej tabeli pokazano ewolucję tych technologii z punktu widzenia biznesu:

Kryterium Era I Era II Era III Era IV Era V Era VI
Okres Lata 60-te Lata 70 -te Lata 80 -te Lata 90 te Po 2000 Dalej...
Rola IT Podniesienie wydajności Podniesienie efektywności Strategiczna Strategiczna Tworzenie wartości Kształtowanie przyszłej wartości opartej na zasobach niematerialnych
Metoda działania IT Automatyzacja istniejących procesów opartych na pracy papierowej Rozwiązywanie problemów i kreowanie możliwości Podniesienie efektywności indywidualnej i grupowej Transformacja branży i/lub organizacji Tworzenie kolaboracyjnego partnerstwa Tworzenie systemu szybkiego reagowania na zmiany
Mierniki oceny IT Finansowe (ROI) Wzrost produktywności i wyższa jakość decyzji Pozycja konkurencyjna Pozycja konkurencyjna Wartość dodana Wartość kapitału intelektualnego
Do kogo skierowane są IT Organizacja Organizacja i grupa Menedżer indywidualny/grupa Ekosystem procesu biznesowego Ekosystem klient/dostawca Ekosystem gospodarczy
Modele informacji Skoncentrowane na aplikacji Determinowane przez dane Determinowane przez użytkownika Determinowane przez biznes Determinowane przez wiedzę Determinowane przez zasoby niematerialne
Dominująca technologia Mainfraime, inteligencja scentralizowana Minikomputery,inteligencja raczej scentralizowana Mikrokomputery,inteligencja zdecentralizowana Klient/serwer, inteligencja rozproszona Internet, inteligencja dostępna Internet, inteligencja dostępna i bezpieczna
Podstawa wartości Niedobór Niedobór Niedobór Obfitość Obfitość Obfitość

Źródło: "Strategiczne zasoby informacyjne przedsiębiorstwa", Karolina Mazur-Łukomska, na podstawie: K.E. Pearlson, C.S. Saunders, Managing

 

Widzimy więc, że przed branżą IT stoi wyzwanie podjęcia aktywnej roli w kształtowaniu kapitału intelektualnego. Kapitał intelektualny to różnica między wartością rynkową, a wartością księgową firmy uzyskana dzięki zasobom niematerialnym. Kapitał intelektualny jest wykorzystywany dzięki innowacyjności. Obecnie innowacyjność nie jest już traktowana jako wewnętrzny, linearny proces w przedsiębiorstwie (od badań do wdrożeń), ale jako stałe pobudzanie do innowacyjności w sprzyjającym środowisku. Ponieważ zaś przedsiębiorstwo staje się elementem społeczeństwa sieci, należy mówić o środowisku społecznym. Integracja sieciowa przebiega w obu kierunkach. Rozwój społeczeństwa stwarza dogodne warunki działania, a przedsiębiorstwa wpływają na wzrost kapitału społecznego. Kapitał społeczny to cecha organizacji społeczeństw, zwiększająca sprawność i ułatwiając skoordynowane działania dla zwiększenia ekonomicznych korzyści. Opiera się na zaufaniu, lojalności, normach i powiązaniach. Widzimy więc, że naturalną strategią rozwoju branży IT staje się rozwój sieci. Sieciowość pojawia się na wielu poziomach:

  • środowisko sieci globalnej jako coraz ważniejszy obszar działania (internet);
  • kapitał społeczny jako źródło kształtowania kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa;
  • przyjęcie aktywnej roli kształtowania kapitału społecznego;
  • wsparcie przez systemy IT 'miękkich' dziedzin aktywności społeczeństwa;

Powszechnie znane są głośne przypadki integracja branży IT ze społeczeństwem. Najsłynniejszy: Facebook, który z jednej strony doprowadził do głębokich przemian społecznych, a z drugiej stworzył duży rynek całkowicie nowych usług. Istnieje jednak bardzo wiele podobnych przykładów w większej lub mniejszej skali. Dlatego przyjęcie paradygmatu sieciowego wydaje się bardzo rozsądną strategią. Niektóre trendy przemian społecznych w których branża IT ma ważną rolę do odegrania są już dziś widoczne. Można tu wyliczyć:

  • dalszy rozwój społeczności sieciowych,
  • rozwój mediów elektronicznych związany z przechodzeniem ich do internetu,
  • zmiany na rynku reklam - wzrost znaczenia reklamy etycznej,
  • przemiany w edukacji, w tym edukacja przez całe życie,
  • dalszy wzrost znaczenia transakcji bezgotówkowych, mikropłatności, barter.

Poza wyżej wymienionymi można się spodziewać rozlicznych inicjatyw sieciowych, dla których technologia IT może być jednym z kluczowych elementów. Do takich inicjatyw zalicza się klastry gospodarcze. Mało docenianym atutem klastra informatycznego jest to, że samo przyjęcie paradygmatu sieciowego prowadzi do zajęcia lepszej pozycji na rodzącym się rynku usług dla społeczeństwa sieci. Działając samemu w takiej strukturze lepiej rozumiemy jej potrzeby i możemy reagować na nie z wyprzedzeniem.   Jerzy Wawro, grudzień 2010

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013