KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Zasady etyczne w klastrze IT

Biznes społecznie odpowiedzialny

Klaster charakteryzują luźne powiązania. Z drugiej strony jest on głęboko osadzony w lokalnych strukturach społeczno-gospodarczych. Przy tych uwarunkowaniach przyjęcie zasad etycznych staje się niezbędnym środkiem budowy zaufania, bez którego współpraca nie jest możliwa. Dodatkowym czynnikiem, który musi być w tym kontekście brany pod uwagę jest szczególna rola firm informatycznych w gospodarce. Dlatego idea biznesu społecznie odpowiedzialnego nie jest kwestią wyboru, ale uświadomioną konsekwencją przyjętej sieciowej strategii rozwoju.

Z powyższych względów zasady etyczne powinny być ujęte w formie kodeksu, akceptowanego formalnie przez wszystkich uczestników klastra. Kodeks powinien wprowadzić szczegółowe zasady działania, które można podzielić na trzy grupy:

 1. Zasady pozytywnej konkurencji.

 2. Kultura przedsiębiorczości.

 3. Partnerskie współdziałanie w klastrze.

 

1. Konkurencja.

Tu pomocnym będzie 5 zasad pozytywnej konkurencji (wg G. Hansena):

 1. Zasada niezależnej inicjatywy. Wszystkie podmioty gospodarcze występują niezależnie, we własnym imieniu. Nie używać cudzych znaków i podszywać się pod konkurenta.

 2. Zasada działań konstruktywnych. Oparcie rozwoju na działaniach twórczych, a nie na próbach zniszczenia konkurencji.

 3. Zasada formalnej równości. Nie czynienie pożytku z posiadanych przywilejów i przewag nie wynikających z wolnej gry rynkowej (monopole, uprzywilejowany dostęp do informacji).

 4. Zasada poszanowania reguł. Postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.

 5. Zasada szacunku dla podmiotów zewnętrznych. Konkurowanie bez nieuczciwości ( fałszerstwo, łapownictwo) oraz bez rozpowszechniania fałszywych informacji (czarny PR w odniesieniu do konkurencji, fałszywa reklama)

 

2. Kultura przedsiębiorczości.

Działalność przedsiębiorstwa poza celami biznesowymi jest źródłem dobrobytu osób z nim związanych (bezpośrednio - jak właściciele i pracownicy, lub pośrednio - jak klienci i społeczeństwo w obrębie którego przedsiębiorstwo funkcjonuje).

Biorąc to pod uwagę można mówić o szczególnym etosie pracy informatyka objawiającym się w następujących zasadach:

 1. Trwałość przedsiębiorstwa informatycznego jest jego wartością. Dlatego należy dbać o jego rozwój, umożliwiający sprostanie pojawiającym się wyzwaniom.

 2. W podejmowanych decyzjach należy uwzględniać dobro relacji międzyludzkich i ich osobowy charakter.

 3. Kierując się zasadą solidności oraz mając na względzie powyższe dobra należy dążyć do stałego podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów

 

 

3. Partnerskie współdziałanie w klastrze.

Funkcjonując w obrębie klastra, przedsiębiorstwo musi kierować się jego dobrem. Rodzi to szczególne zobowiązania:

 1. Dbałość o wizerunek klastra oraz dobre relacje ze wszystkimi uczestnikami;

 2. Współdziałanie w ramach klastra nakłada dodatkowe ograniczenia na konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa: powinna ona być prowadzona w sposób przejrzysty, z unikaniem sytuacji rodzących konflikt interesów (współpraca pomieszana z konkurencją w tym obszarze działania

 

Kodeks etyczny

 

Powyższe trzy grupy norm pozwalają na sformułowanie zasad szczegółowych, które zostały zawarte w Kodeksie Etycznym.

 

Literatura

 

Literatura:

 1. J. Dierl, W. Gasparski "Etyka biznesu", PWN W-wa 2002

 2. Krystyna Skurjat "Etyczny wymiar działalności gospodarczej"

 3. Wojciech Jerzy Bober, "Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej" Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, W-wa 2008

 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013