KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Prawo do Przedsiębiorczości

23-05-2019

Fundamenty zmian wprowadzanych w ostatnich latach jako ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej zawiera tzw. Konstytucja Biznesu. Jej główne założenia przedstawione przez Jadwigę Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii to:
- zasady ogólne Prawa przedsiębiorców (m.in. domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, zasada proporcjonalności – nie można żądać wyjaśnień, które nie są niezbędne do wyjaśnienia sprawy, zasada szybkości działania – przewlekłość działania urzędu może spowodować ukaranie grzywną),
- klauzula pewności prawa – analogiczne sprawy powinny być rozstrzygane w ten sam sposób; mają temu służyć interpretacje prawa wydawane przez ministrów lub na żądanie Rzecznika MŚP; interpretacje regionalne wydane w broszurach informacyjnych mają zastosowanie do całego kraju,
- nowe zasady tworzenia prawa gospodarczego (m.in. ocena zgodności nowych regulacji z zasadami Prawa przedsiębiorców, coroczne przeglądy deregulacyjne dokonywane prze ministrów, konsultacje z Rzecznikiem MŚP).
Prawo do przedsiębiorczości zakazuje również ponownych kontroli w siedzibie firmy (w tej samej sprawie) oraz, że materiały zebrane w toku kontroli nie stanowią dowodów w późniejszym postępowaniu administracyjnym, a sama kontrola może zostać przeprowadzona tylko w uzasadnionych przypadkach.
https://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/materialy-do-pobrania/

 

W 2018 r. powołana została instytucja Rzecznika MŚP. Do jego kluczowych kompetencji należą:
- wszczęcie postępowania w sprawie przedsiębiorcy o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,
- przyłączenie się w sprawie przedsiębiorcy na prawach prokuratora,
- wniesienie skargi do WSA, NSA lub SN
- mediacje z urzędem
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl

 

W 2021 r. ma w Polsce zacząć obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych. Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zadeklarował też powstanie jednego zbiorczego Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym publikowane będą ogłoszenia o zamówieniach zebrane z 33 tys. podmiotów publicznych, a także informacje nt. aktualizacji planów rocznych (np. przesunięcia dat, zmiany kwot przeznaczonych na realizację zadania). Nowością mają być także informacje na temat wykonania zamówienia). Nowe prawo ma wprowadzić zasadę partnerskiego traktowania, oznaczającą, że obie strony, a nie tylko wykonawca mają dążyć do realizacji zadania oraz umożliwiać większe prawo do negocjacji warunków zamówienia. Inne ciekawe zmiany deklarowane do wprowadzenia w życie to np.:
- gwarancja płatności częściowej dla zadań realizowanych powyżej 1 roku.
- gwarancja procesowa niezależnie od kwoty realizacji zadania (prawo do odwołania),
- brak łączenia kar (np. za opóźnienia w realizacji danego etapu i całości zadania),
- likwidacji kar w przypadku braku decyzji administracyjnej lub braku decyzji zamawiającego wpływających na czas realizacji zamówienia lub w przypadku błędnego opisu zamówienia, np. parametry IT.
 

Podobne news
Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013