KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

XVII edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

18-08-2011

XVII edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI - ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH

 
5-6 października 2011 r. | Jachranka
 
PROGRAM
5 października 2011 r.
11:30
Blok INAGURACYJNY, otwarcie XVII Forum
objęcie prowadzenia obrad przez dr inż. Wacława Iszkowskiego
(prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji)
11:40
Wykład inauguracyjny: Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych
Waldemar Pawlak
(Wicepremier i Minister Gospodarki)
13:00
Prezentacja: E-przyszłość - przyszłość IT w kontekście rozwiązań technologicznych
Prezentacja poświęcona zjawiskom zachodzącym w świecie IT w kontekście aktualnych zmian modeli biznesowych. W pierwszej części wystąpienia zostanie omówiony wpływ potrzeb rynkowych na rozwój technologii oraz zjawisko przeciwne czyli jak technologia kreuje nowe możliwości. W dalszej części wystąpienia zostaną zaprezentowane nowoczesne idee i rozwiązania infrastruktury konwergentnej, systemy gotowe do świadczenia usług w chmurze oraz scenariusze transformacji do nowych modeli IT.
Maciej Rak
(Product Manager, Data Center Infrastructure Hewlett-Packard Solutions Discovery Center Leader)
13:30
Merytoryczna prezentacja Partnera Forum firmy IBM Polska
14:00
Przerwa, obiad, konsultacje w stoiskach firmowych
15:30
Blok: Przetwarzanie danych w e-administracji
objęcie prowadzenia obrad przez prof. Grażynę Szpor
(kierownika Katedry Prawa Informatycznego UKSW)
15:40
Wykład: Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych w administracji - zagadnienia wybrane:
·         Kontrola sprawowana przez administratora danych i administratora bezpieczeństwa informacji
·         Kontrola sprawowana przez inspektorów z biura GIODO
·         Odpowiedzialność za utrudnianie bądź uniemożliwianie kontroli
·         Egzekucja administracyjna obowiązków wynikających z decyzji GIODO
·         Audyt przetwarzania i ochrony danych osobowych - aspekty prawne
dr hab. Paweł Fajgielski
(kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL)
16:10
Prezentacja: E-urząd bez integracji - czy to możliwe?
Marek Sokołowski
(Oracle Polska)
16:40
Prezentacja: Uproszczenie procedur komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a podległymi mu jednostkami
Jakub Buczyło
(dyrektor ds. kluczowych klientów ZUI OTAGO Sp. z o.o.)
17:10
Case study: Elektroniczna tożsamość w dostępnych publicznie systemach e-administracji. Przegląd rozwiązań prawnych i technicznych stosowanych w Polsce i Unii Europejskiej
Zapewnienie nowoczesnego dostępu do usług administracji publicznej wymaga, aby obywatel był w nich identyfikowany, a bezpieczeństwo obrotu zapewnione.
Administracja publiczna do niedawna wskazywała, że podstawowym, a często jedynym sposobem zapewnienia identyfikacji i uwierzytelnienia wobec jej usług jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Ograniczenie się jedynie do tego mechanizmu było bardzo poważnym ograniczeniem dla rozwoju usług administracji publicznej, zarówno ze względu na koszt, jak i dostępność tego mechanizmu dla przeciętnego obywatela. Dopiero zmiana podejścia i udostępnienie usług znacznie szerszemu gronu w oparciu o prostsze mechanizmy dała rzeczywisty dostęp do usług administracji publicznej. Przykładem takiego podejścia jest zrealizowana w usługach deklaracji rocznych PIT usługa uwierzytelnienia bazującego na wiedzy, gdzie obywatel ma możliwość złożenia deklaracji bez wcześniejszej konieczności rejestrowania się, wykupowania certyfikatów. Tegorocznym sukcesem Ministerstwa Finansów było złożenie deklaracji przez ponad 1,2 miliona osób.
Pytaniem, które sobie należy postawić, czy kolejne proponowane przez rząd mechanizmy tj. zaufany profil, podpis osobisty lub inne techniki określone ustawą o informatyzacji są w stanie powtórzyć sukces PIT, albo jak wykorzystać sukces PIT do budowy kolejnych mechanizmów uwierzytelniania. W tym momencie warto przyjrzeć się temu, do czego uwierzytelnianie służy, komu ma zapewnić bezpieczeństwo i jak to się robi w innych krajach Unii Europejskiej.
Podczas wykładu zaprezentuję istniejące na poziomie ogólnopolskim mechanizmy uwierzytelniania, dokonam ich przeglądu pod względem cech charakterystycznych, przedstawię także rozwiązania występujące w UE. W ramach prezentacji postawię tezy dotyczące dalszego rozwoju technik uwierzytelniania na potrzeby administracji publicznej.
Michał Tabor
17:30
Dyskusja i podsumowanie treści wystąpień
moderowanie prof. Grażyna Szpor
17:45
Przerwa
18:00
Blok: Administracja w chmurze
objęcie prowadzenia obrad przez Krzysztofa Chełpińskiego
18:10
Wykład: Nec timide nec temere. Prawne aspekty przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej
·         Wprowadzenie do problematyki chmur obliczeniowych
·         Ekonomiczne i organizacyjne powody przyjmowania rozwiązań chmurowych
·         Oczekiwania co do przyszłości rynku
·         Europejska Agenda Cyfrowa a przetwarzanie w chmurach:
o    Stanowisko Komisji Europejskiej jest "cloud friendly"
o    Oczekiwania UE co do chmur
·         Dlaczego nie należy tworzyć "prawa chmur"
·         Podstawowe kwestie prawne:
o    Rodzaje umów
o    Prawne aspekty różnych rodzajów chmur (publiczne, prywatne, hybrydy, "stos chmur")
o    Standardowe klauzule umowne rozmyte w chmurze
o    Zagadnienie jurysdykcji, prawa właściwego i właściwości miejscowej przy usługach w chmurze
o    Odpowiedzialność dostarczyciela chmury a odpowiedzialność ISP
·         Przetwarzanie danych osobowych w chmurach obliczeniowych
·         Zasady notyfikacji zdarzeń bezpieczeństwa i wycieku danych
·         Privacy by Design w odniesieniu do chmury:
o    Privacy Impact Assessment
o    Nowe zagrożenia mogą wymagać nowych standardów
o    Ponowna ocena używanego dziś oprogramowania pod kątem wykorzystania go dla potrzeb chmury
o    Przebudowa Software Development Life Cycle (SDLC)
o    Privacy Risk Management dla chmury
·         Chmury obliczeniowe w administracji publicznej - szczególne rodzaje wymagań i zagrożeń
·         Wskazania dla dalszych badań:
o    Budowanie zaufania
o    Ochrona danych w wielkoskalowych ponad-organizacyjnych chmurach
o    Mechanizmy zbierania śladów i dowodów na potrzeby kryminalistyki
o    Różnice między państwami w prawnej regulacji prywatności
o    Inżynieria systemów wielkoskalowych (m.in. mechanizmy izolacji zasobów, interoperacyjność)
·         Podsumowanie
dr Wojciech R. Wiewiórowski
(GIODO oraz Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa)
19:00
Prezentacja: Platformy wideokonferencyjne i narzędzia pracy grupowej
Piotr Turmiński
(MCX Telecom)
19:30
Case study: Szczególnie istotne elementy umowy z jednostką administracji na usługi w modelu Cloud Computing:
·         Regulamin korzystania z usług
·         Service level agreement
·         Umowa dot. przetwarzania danych
·         Trzy elementy wymienione powyżej nie muszą być odseparowane - często tworzą jeden dokument publikowany przez dostawcę
·         Umowy w chmurze bywają bardzo krótkie - osoby przyzwyczajone do klasycznych umów outsourcingowych mogą być tym zaskoczone
·         Powierzchowność umów niesie ze sobą brak precyzji
20:00
Dyskusja i podsumowanie treści wystąpień
moderowanie Krzysztof Chełpiński
20:30
Kolacja w Yacht Club (www.warszawianka.pl/restauracja-yachtclub), wieczór przy muzyce
6 października 2011 r.
09:00
Wykład: Służby informatyczne w administracji - podnoszenie kwalifikacji
·         Oferta nauki w tym zakresie:
o    Brak podręczników i specjalistycznych szkoleń
o    Oferta KSAP
o    Szkolenia firm informatycznych
·         ECDL - oferta dla administracji
Jerzy Nowak
(Polskie Towarzystwo Informatyczne)
09:30
Blok: EZD w praktyce administracyjnej
objęcie prowadzenia obrad przez Jerzego Nowaka
(PTI)
09:40
Wykład: Czynności kancelaryjne w systemie EZD
Jednym z celów ustawy z dnia 12 lutego 2010 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40 poz. 230) była zmiana przepisów uniemożliwiających załatwianie spraw w postaci elektronicznej. Zmieniono między innymi art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego nakazujący załatwianie spraw "w postaci pisemnej" co było często interpretowane jako zakaz stosowania dokumentów elektronicznych w przypadku gdy przepisy szczegółowe tego wprost nie umożliwiały. Zmieniono także art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach upoważniając Prezesa Rady Ministrów do wydania, dla określonej grupy podmiotów administracji publicznej, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej uwzględniającej w szczególności istnienie dokumentacji elektronicznej. Rozporządzenie to zostało wydane i obowiązuje od początku roku 2011. Dopuszczono w nim możliwość wykorzystywania tzw. elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją (w skrócie EZD). Można mówić o pierwszych doświadczeniach praktycznych stosowania takich systemów. Jednak, mimo że informatyzacja umożliwia automatyzację wielu czynności kancelaryjnych, a nawet pominięcie niektórych oczywistych w przypadku tradycyjnego obiegu papierowego tzw. punktów zatrzymania, to nadal nie można wykluczyć takich zasadniczych etapów procesu załatwiania spraw jak rejestracja w wpływów, dekretacja, nadawanie znaku sprawy, przygotowanie odpowiedzi, akceptacja i wysyłka. Ciągle jeszcze powszechne wnoszenie podań, wniosków i innych czynności w postaci papierowej tym bardziej wymusza powtarzanie wyżej wymienionych etapów przy załatwianiu spraw. Jednak nowoczesny system EZD pozwala zmniejszyć uciążliwość wykonywania niektórych czynności a zatem i obciążenie pracowników urzędów. Tym bardziej, że niektóre oczywiste jakby się wydawało, etapy postępowania z dokumentacją wynikają już tylko z przyzwyczajenia, a nie z przepisów prawa.
Kazimierz Schmidt
(Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA)
10:10
Prezentacje firmy REKORD Systemy Informatyczne
11:10
Case study: Czynności kancelaryjne i ich dokumentowanie. Prezentacja funkcjonalności systemu EZD w urzędzie wojewódzkim:
·         Rejestracja przesyłek wpływających i wychodzących
·         Wykonywanie dekretacji, akceptacji
·         Gromadzenie przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich dokumentów elektronicznych mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania tych spraw
·         Prowadzenie rejestrów
Magdalena Sawicka
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
11:30
Dyskusja i podsumowanie treści wystąpień
moderowanie Jerzy Nowak
11:45
Przerwa
12:00
Blok: Open Systems w administracji
objęcie prowadzenia obrad przez dr Krzysztofa Siewicza
12:10
Wykład: OS w rozwiązaniach serwerowych oraz narzędziach webowych. Wirtualizacja serwerów w administracji
·         Próba rzetelnej analizy popularności systemów - jak to jest na PC-tach, a jak gdzie indziej?
·         Niech się stanie światło - czyli LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP (Perl, Python)!
·         A może WAMP? Windows, Apache, MySQL, PHP (Perl, Python)?
·         DokuWiki, MediaWiki, WordPress, Moodle, Drupal, Joomla itp. - jedno rozwiązanie dla Windows, Linux, MacOS (Intel i PowerPC)
·         Wirtualizacja - wirtualne serwery, a może także wirtualne komputery osobiste?
·         Czy wirtualne rozwiązania są bezpieczne?
13:00
Case study: Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w administracji publicznej:
·         Co to jest wolne i otwarte oprogramowanie (wioo), wioo a prawo własności intelektualnej
·         Ramy prawne wykorzystania wioo w administracji publicznej
·         Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w administracji publicznej - badanie Pentor (3/2010) dla Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Rafał Malujda
(radca prawny, Ekspert wiodący ds. prawa Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania)
13:30
Dyskusja i podsumowanie treści wystąpień
moderowanie mec. Krzysztof Siewicz
14:00
Zakończenie obrad Forum, wręczenie certyfikatów, losowanie upominków, obiad
14:30
Odjazd autokaru do Warszawy
 
 
Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013