KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Wsparcie MŚP w UE, USA i Chinach

23-08-2011

Na dobry początek, czyli jak wspiera się MŚP w Unii Europejskiej, USA oraz Chinach

 

W jednym z moich ulubionych filmów jest scena, w której główny bohater Forrest Gump wraz ze swoim biznesowym partnerem wspiera mającą się wkrótce rozwinąć firmę Apple, którą określa mianem „jakiejś firmy przetwórstwa owocowego”. Często początki nowych przedsięwzięć są podobne – stabilny inwestor wspomaga rozwój młodego przedsięwzięcia, choć oczywiście wie, w jaką branżę inwestuje. Nierzadko, to instytucje państwowe lub ponadpaństwowe wprowadzają regulacje na rzecz ułatwień dla młodych przedsiębiorców. Warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniom przyjętym przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone oraz Chiny by porównać trzy rozwiązania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
 
Polityka Unii Europejskiej na rzecz początkujących przedsiębiorców
 
W czerwcu 2008 roku Komisja Europejska wystosowała do Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów komunikat zatytułowany Program „Small Business Act” dla Europy, w którym opublikowano europejski program na rzecz rozwoju strefy małych i średnich przedsiębiorstw opracowany zgodnie z wytycznymi Strategii Lisbońskiej. Komisja zauważyła bowiem, iż jednym z kluczowych wyzwań, przed jakimi stoi Unia jest zarządzanie procesem transformacji w gospodarkę opartą na wiedzy. Sukces w tej dziedzinie będzie oznaczał konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę, lepsze i liczniejsze miejsca pracy oraz wyższy poziom spójności społecznej [i]. Jak wynikało z przeprowadzonym w tym okresie badań porównawczych unijne MŚP odnotowywały niższą produktywność i wolniejszy wzrost niż ich odpowiedniki w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwa pozostające na rynku średnio zwiększały zatrudnienie o 60 % w ciągu pierwszych siedmiu lat, natomiast w Europie odsetek ten wynosił ok. 10–20 % [ii].
 
Dlatego też w ramach „Small Business Act” zadeklarowano wdrożenie 10 zasad na rzecz pobudzania i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Zostały one sformułowane w taki sposób, aby konkretne działania adresowane były nie tylko do struktur unijnych wyznaczając im niezbędne do realizacji zadania, lecz także do instytucji krajowych. Kładą one nacisk na :
 
I Tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze prosperować, a przedsiębiorczość jest nagradzana.
Jak wynikało z badań Flash Eurobarometer z 2007 [iii] r. dotyczącego gotowości Europejczyków do podejmowania działań na rzecz tworzenia własnych przedsiębiorstw przedsiębiorczości wykazało, że jedynie 45 % respondentów wolałoby pracować na własny rachunek; dla porównania ten wskaźnik wśród badanych Amerykanów wynosił w tym samym czasie  w porównaniu z 61 % .  Wynik ten nie zmieniał się od wielu lat, toteż działania UE nakierowane są na promocję przedsiębiorczości oraz na ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności.
 
II Zagwarantowanie, by uczciwi przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo zostało postawione w stan upadłości, dostali szybko drugą szansę.
Bankructwa stanowiły około 15 % wszystkich likwidacji przedsiębiorstw. Problem ten dotyczy co roku średnio około 700 000 MŚP w UE, zatrudniających około 2,8 mln osób [iv]. Za tymi statystykami idzie powszechna niechęć potencjalnych partnerów do nawiązywania współpracy z podmiotami, których przedsiębiorstwa zbankrutowały. Tymczasem w społeczeństwie amerykańskim poziom zaufania wobec ponownie rozpoczynających prowadzenie działalności jest wyszy, co wiąże się z powszechną opinią, iż nie popełnia się tych samych błędów.
 
III Opracowywanie przepisów zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą skalę”.
W momencie opracowywania dokumentu zgodnie wskazywano, iż biurokracja (m.in. czas załatwiania spraw oraz opłaty inicjujące założenie MŚP) stanowiły główną przeszkodę w podjęciu decyzji o założeniu nowego przedsiębiorstwa. Komisja Europejska nałożyła więc na państwa członkowskie zobowiązanie do uproszczenia procedur rejestracyjnych.
 
IV Sprawienie, by organy administracji publicznej lepiej reagowały na potrzeby MŚP .
W tym punkcie Komisja Europejska zachęcała państw członkowskiego wprowadzania na szerszą skalę rozwiązań ułatwiających przedsiębiorcom kontakty z odpowiednimi władzami. Szczególny nacisk został położony na rozwój e-administracji.
 
V Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MŚP: ułatwienie MŚP udziału w zamówieniach publicznych oraz lepsze wykorzystanie możliwości pomocy państwa dla MŚP.
Rynek zamówień publicznych stanowią 16 % PKB Unii; jednakże mniejsze firmy często nie są świadome istniejących możliwości lub są zniechęcone procedurami. W przypadku niektórych państw ich  organy mogą preferować przyznanie niektórych umów dużym przedsiębiorstwom z udokumentowanym doświadczeniem niż młodym innowacyjnym firmom. Komisja Europejska wezwała do wprowadzenia zarówno ułatwień na gruncie prawnym jak i administracyjnym, które ułatwią MŚP dostęp do tego sektora gospodarki.
 
VI Ułatwianie MŚP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego i biznesowego sprzyjającego terminowym płatnościom w transakcjach handlowych.
Problem z pozyskaniem właściwej formy finansowania może sprawiać na tyle poważne trudności przedsiębiorcom i MŚP, że wymieniali go jako drugi – po obciążeniu administracyjnym – powód do niepokoju. Stan ten utrzymywał się pomimo publicznego wsparcia UE udzielanego chociażby w ramach programu ramowego na rzecz c konkurencyjności i innowacji, z którego ponad miliard euro przeznaczono na ułatwienie MŚP dostępu do finansowania, z czego istotna część pochodzi z grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zaplanowano więc, iż w nowym okresie – do  roku 2013 około 27 mld EUR zostanie przekazanych na bezpośrednie wsparcie MŚP pod szyldem polityki spójności.
 

 

Całość artykułu...

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013