KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Inicjatywy Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka

Bazy innowacyjnych technologii...

W Ministerstwie Gospodarki utworzono i udostępniono przedsiębiorcom poszukującym krajowych rozwiązań innowacyjnych bazę wiedzy o nowych technologiach.  Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zebranie w jednym miejscu wszystkich informacji o zasobach innowacyjnych instytutów badawczych oraz zwiększenie transferu nowych rozwiązań do praktyki gospodarczej. Baza służy gromadzeniu i udostępnianiu ofert przygotowywanych przez instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Gospodarki oraz przez przedsiębiorców, którym Minister Gospodarki nadał statut centrum badawczo-rozwojowego, na podstawie przepisów ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

 

Baza dostępna jest pod adresem  http://innowacje.gov.pl/

Miejsce stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka w Regionalnej Strategii Innowacji województwa podkarpackiego

Innowacyjność gospodarki w dobie współczesnej globalizacji staje się podstawą planowania wzrostów gospodarczych, szczególnie w regionach, których zasoby naturalne i uprzemysłowienie nie pozwala na inne, bardziej tradycyjne sposoby zapewnienia poprawy poziomu życia ludności i rozwój społeczny. Takie „społeczne” traktowanie innowacyjności prowadzi do podstawowego wniosku wynikającego z analizy RSI Podkarpacie, że tylko odpowiednio prowadzona ogólnoregionalna polityka innowacyjności może być gwarantem wzrostu poziomu życia, oraz zmniejszania dystansu, czy wręcz przepaści w tym zakresie rysującej się pomiędzy województwem podkarpackim a resztą kraju i innymi regionami UE.

W województwie podkarpackim innowacyjność tradycyjnie kojarzy się z kilkoma branżami produkcji przemysłowej oraz kierunkami kształcenia wyższego, w tym najczęściej wymieniane są kierunki: lotniczy, maszynowy, chemiczny i farmaceutyczny. Generalnie większość zakładów przemysłowych regionu prowadzi produkcję o niskim poziomie nowoczesności, zwłaszcza tej własnej, pozyskanej własnymi nakładami, wytworzonej w zakładzie lub współpracującej jednostce B+R.

W tych warunkach branża informatyczna może mieć kluczową i wręcz unikalną rolę. W dzisiejszym czasie jest oparta bowiem w większości na wiedzy, doświadczeniu i wręcz pomysłowości pracowników. Zależy oczywiście w sposób kluczowy od inwestycji i poziomu szkolnictwa w regionie, lecz wymaga znacznie mniejszych nakładów, niż rozbudowa zakładów tradycyjnej produkcji przemysłowej. Nakłady te są również łatwiejsze do kierowania i szybciej się amortyzują. W rezultacie członkowie stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka ustosunkowując się do RSI Podkarpacie, widzą swoją wielką rolę w podnoszeniu poziomu innowacyjności regionu, przy jednoczesnym zwiększeniu wszystkich pozytywnie cechowanych wskaźników oceny innowacyjności.


Ocena bieżącego stanu sektora informatycznego na Podkarpaciu

Minusy
 • większość przedsiębiorstw branży nie współpracuje lub współpracuje w niezadowalającym zakresie z sektorem B+R, dla nich współpraca jest zbyt droga, zbyt sformalizowana, zbyt wolna (czas pomiędzy potrzebą a realizacją) itp.
 • przedsiębiorstwa nie tworzą powiązań dla pozyskiwania innowacyjnych technologii, skupiają się na konkurencji i kosztach utrzymania działalności
 • zakup innowacji ogranicza się przeważnie do zakupu licencji i modułów systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego
 • przedsiębiorstwa współpracują z uczelniami głównie w zakresie pozyskiwania kadr, szkoleń itp.
 • konkurencja na wąskim rynku regionalnym nie pozwala na rozwój i wypracowywanie środków finansowych na działania innowacyjne, szczególnie w mikro i małych przedsiębiorstwach
 • duża część inwestorów lokalnych (przemysł, samorządy, organy państwowe) w sposób ciągły korzysta z dostaw i usług podmiotów spoza regionu pogarszając wykorzystanie środków z wewnątrz województwa na rzecz rozwoju województwa
 • niski poziom wzajemnego zaufania podmiotów branży
 • zbyt duża ilość zaangażowania czasu w działania związane z pokonywaniem barier formalnych, biurokratycznych, fiskalnych
 • trudności w spełnieniu wymogów funduszy UE szczególnie w mikro i małych przedsiębiorstwach ograniczające możliwość pozyskiwania funduszy
 • niska rozpoznawalność marek podkarpackich na informatycznym rynku kraju
 • niska ocena Podkarpacia w kraju, jako regionu zaawansowanego w jakiejkolwiek dziedzinie
 • brak funduszy wspierających rozwój innowacji
 • brak funduszy rozwoju firm (venture capital, itp.)
 

Plusy

 • duża koncentracja przedsiębiorstw branży informatycznej
 • duża ilość lokalnych produktów informatycznych o różnym stopniu zaawansowania technologicznego
 • duże zapotrzebowanie na sukces rynkowy, ambicje pracodawców, pracowników
 • pozytywny odbiór społeczny działań w branży informatycznej
 • stosunkowo niskie koszty kadry oraz jej szkolenia
 • położenie przygraniczne ułatwiające eksport produktów i współpracę z firmami zagranicznymi
 • znaczna ilość absolwentów kierunków informatycznych oraz pokrewnych
 
 

 

Wybrane cele Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka:

 1. Wspieranie budowy i rozwoju gron przedsiębiorczości (klastra gospodarczego)


Jako jeden z podstawowych celów nasze stowarzyszenie ma wspierać budowę Podkarpackiego Klastra Firm Informatycznych. We współpracy firm branży w ramach klastra, widzimy jedną z podstawowych możliwości osiągania innowacji technologicznych. W ramach klastra firm planowane jest szereg działań nastawionych w rezultacie na budowanie „klimatu” innowacyjnego, na transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami i pojedynczymi pracownikami, na spotkania i przedstawianie problematyki branży informatycznej przedstawicielom podkarpackich uczelni, organizacji otoczenia biznesu i wiele innych. W ramach klastra firm zrzeszonych w stowarzyszeniu i wszystkich sympatyków planujemy zaangażowanie się w następujące działania:
 
 • organizację konkursów na innowacje informatyczne produktowe, nadawanie wyróżnień, nagród ułatwiających rozpoznawanie biznesowe wysokiej jakości produktów, ich zaawansowania
 • organizację konkursów na innowacje systemowe, pomysły z branży informatycznej mające przyciągać ludzi o dużych możliwościach kreowania nowych produktów, celów, rozwiązań
 • konferencje wewnętrzne – spotkania firm współtworzących klaster celem wymiany informacji technicznych i technologicznych, celem wypracowywania wspólnych strategii produktowych
 • konferencje ogólne – spotkania z pracownikami uczelni podkarpackich celem wypracowania wspólnych strategii szkoleniowych oraz analizy możliwości współpracy
 • projekty działań wspólnych z branżą B+R, poszukiwanie możliwości wykorzystania zasobów uczelni do wzrostu innowacyjności i pomysłowości absolwentów uczelni
 • projekty stażowe – pozwalające zapoznawać się absolwentom uczelni, ze specyfiką pracy w firmach rynkowych branży, oraz przekazywać im wiedzę praktyczną i techniczną zgromadzoną w tych firmach przy jej konfrontacji z teoretycznym wykształceniem i jego wykorzystaniu
 • projekty innowacyjne – kojarzenie wspólnych działań firm, członków klastra w kierunkach produktów innowacyjnych, ze szczególnym naciskiem na produkty nowe, technologicznie zaawansowane
 • nagrody specjalne – stypendialne lub jednorazowe nagradzanie szczególnie utalentowanych uczniów, pomysłów, projektów poprzez ich współfinansowanie, promocję, reklamę
 
2. Prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi przemysłu teleinformatycznego

W ramach stowarzyszenia oraz reprezentowanego przez nie Podkarpackiego Klastra Firm Informatycznych poczesne miejsce zająć mają działania skierowane na tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Działania te będą wykonywane siłami własnymi firm stowarzyszenia oraz przy współpracy z sektorem B+R, szczególnie podkarpackimi uczelniami wyższymi. Najistotniejszą przy tym cechą takich działań, ma być ich współtworzenie, współfinansowanie i współpraca pomiędzy realizującymi podmiotami.
Podstawowymi kierunkami działań innowacyjnych i poszukiwania nowych, zaawansowanych produktów są:
 
 • nowe techniki systemowe i programistyczne
 • nowe metodologie prowadzenia szkoleń i wdrożeń informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem prac zdalnych, e-learningu, ich outsorcingu itp
 • nowe zastosowania matematycznych i optymalizacyjnych rozwiązań w zarządzaniu informacją (w przedsiębiorstwie, organizacji, itp.)
 • nowe metody organizacji tworzenia i przepływu informacji
 • zaawansowane metody integracji systemów i wymiany informacji
 • optymalizacja układów sieciowych, zastosowania sieci bezprzewodowych, nowe konfiguracje sprzętowe
 • nowe produkty związane ze specjalizacją branżowąPodstawowym czynnikiem wspomagającym powstawanie produktów innowacyjnych ma być dążenie do komplementarności oferowanych produktów przez firmy klastra. Każda z nich może wskazać jakieś dziedziny, w których chce być postrzegana jako specjalista. Kilka podmiotów razem jest w stanie na styku własnych specjalizacji przeznaczać wspólnie czas i fundusze na poszukiwanie rozwiązań i metod, które mogą być innowacyjne dla każdej firmy i w konsekwencji podnieść atrakcyjność jej produktów, na równi z uzupełniającymi produktami innych firm z klastra.

Stowarzyszenie stawia sobie zadania w tym kierunku polegające na:

 • inicjowaniu spotkań technologicznych
 • inicjowaniu współpracy i poszukiwania rozwiązań innowacyjnych mających wpływ na produkty firm stowarzyszenia
 • organizacji spotkań form z sektorem B+R w ramach poszukiwania nowych pomysłów, kierunków, tematów
 • organizacji konferencji, delegacji, staży, konkursów, mających promować zachowania proinnowacyjnePodsumowanie
Innowacyjność polskiej gospodarki dalece odbiega od średniej UE. Innowacyjność województwa podkarpackiego również odbiega mocno od średniej krajowej. Niskie na jednego mieszkańca nakłady na działania B+R, plasują nas na jednym z ostatnich miejsc w Polsce. Z powyższego wynika, że klasyczna metoda podejścia do promocji innowacji nie zdaje egzaminu w regionie, gdzie siła przemysłu zlecającego prace w uczelniach i jednostkach badawczych jest zbyt mała. Trudno także wymagać, aby mikro i małe przedsiębiorstwa znajdywały fundusze na finansowanie działań rozwojowych czy badań podstawowych w jednostkach badawczych, nie przynosząc im wymiernych, oczekiwanych w krótkim horyzoncie czasowym efektów.
Ponieważ przedsięwzięcia centralne, rządowe, samorządowe skierowane są najczęściej na współpracę z mocnymi kapitałowo podmiotami, na wsparcie budowy i rozwoju inwestycji wielkich i medialnie łatwych do promowania, pozostaje podmiotom gospodarczym żyjącym z rynków mniejszych wspólnie zadbać o ich kształt. Znacznie ładniej wygląda inwestycja dużego koncernu umiejscowiona na jakimś terenie, choć często jej skutki, to wieloletnie ulgi podatkowe, zmniejszenia obciążeń lokalnych, współinwestowanie samorządów w infrastrukturę i na końcu czasem 200 zatrudnionych, jako jedyna namacalna korzyść dla regionu.
Polityka wsparcia małego biznesu jest mniej atrakcyjna medialnie, ale gospodarczo znacznie skuteczniejsza. Lokalni przedsiębiorcy nie przenoszą działalności tam, gdzie siła robocza jest tańsza (jak teraz wielu z dużych z Polski na Ukrainę), pracują, rozwijają się, zatrudniają ludzi i wydają zarobione pieniądze w tym samym regionie. Stąd znaczenie utrwalania polityki rozwoju firm lokalnych zajmuje głównie miejsce wśród celów stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka. A jednym z najistotniejszych czynników pozwalających na rozwój rynkowy jest innowacyjność, umiejętność wprowadzania nowych, doskonalszych rozwiązań.
Na podkreślenie zasługuje także fakt, że innowacyjność branży informatycznej, ze względu na jej usługową pozycję w stosunku do pozostałych branż, przekłada sie na wzrost efektywności pozostałych gałęzi gospodarki. Dlatego też uważamy, że wsparcie polityki innowacyjności w przedsiębiorstwach Podkarpackiego Klastra Firm Informatycznych winno być jednym z priorytetów dla wszystkich polityk innowacyjnych regionu.
Stowarzyszenie będzie starało się przekonywać do tego wszelkie czynniki rządowe, społeczne i gospodarcze.

 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013