KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Statut Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka

STATUT STOWARZYSZENIA      INFORMATYKA PODKARPACKA

 

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Informatyka Podkarpacka zwane dalej Stowarzyszeniem , jest dobrowolną, trwałą organizacją osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju
   

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów, ul. Sucharskiego 2

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 6

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na działalność statutową.

§ 8

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powoływać oddziały regionalne

 

§ 9

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

Rozdział II. CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA


§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:
 

 1. Integracja środowiska podkarpackich przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej, telefonicznej i informatycznej.
 2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy teleinformatycznej społeczeństwa, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu
 3. Wspieranie budowy i rozwoju gron przedsiębiorczości branży teleinformatycznej (klastra gospodarczego)
 4. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, także grup znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności: obrona praw różnych grup społecznych oraz praw osób indywidualnych, w tym obrona praw konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem branży teleinformatycznej
 5. Rozpowszechnianie oraz budowanie prestiżu środowiska teleinformatycznego.
 6. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania województwa podkarpackiego jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych.
 8. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 9. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.
 10. Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów.
 11. Budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez członków stowarzyszenia.
   

§ 11

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
 

 1. Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych
 2. Szkolenia dla członków organizacji pozarządowych
 3. Zbieranie i wymianę informacji
 4. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych
 5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej i samorządowej
 6. Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, książek broszur, ulotek itp.
 7. Organizowanie szkoleń dla innych instytucji i podmiotów współpracujących z organizacjami pozarządowymi
 8. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi dla swobodnego i szybkiego przepływu informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw je wspierających w tym uczestnictwo w budowie porozumień, zespołów konsultacyjnych, lobbing oraz opracowanie dokumentów formalnych w sprawie współpracy
 9. Prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi przemysłu teleinformatycznego
 10. Świadczenie na zlecenie oraz ze środków własnych usług w formie imprez i przy wykorzystaniu placówek i zespołów Stowarzyszenia
 11. Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia.
 12. Współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Stowarzyszenia
 13. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych członków do organów doradczych władzy
 14. Opracowywanie oraz przedkładanie opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach dotyczących środowiska organom władzy
 15. Ocenę i rekomendację projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez członków Stowarzyszenia.
 16. Organizowanie i prowadzenie dla członków Stowarzyszenia systemu usług doradczych i konsultingowych.
 17. Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką teleinformatyczną oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
 18. Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych.
 19. Organizację misji gospodarczych dla członków Stowarzyszenia.
 20. Organizację spotkań oraz innych imprez Stowarzyszenia, promocyjnych, bankietów i wystaw.
 21. Działalność wydawniczą stałych oraz specjalistycznych materiałów informacyjnych i reklamowych
 22. Działalność promocyjną na rzecz Stowarzyszenia.
 23. Działalność o charakterze charytatywnym.
 24. Wymianę doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia.

§ 12

Dla realizacji swoich Celów Stowarzyszenie może także:
 

 1. Prowadzić działalność wydawniczą
 2. Prowadzić badania naukowe
 3. Organizować konferencje naukowe i technologiczne
 4. Opracowywać, administrować i zarządzać programami lub projektami innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych

§ 13

Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia. Warunki powstawania jednostek o których mowa powyżej określi Zarząd w drodze uchwały.

 

§ 14

Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia

§ 15

 1. Sekcją kieruje przewodniczący
 2. Sekcję oraz jej przewodniczącego, na wniosek członków Stowarzyszenia powołuje Zarząd

Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 16

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych
 2. Członków Honorowych
 3. Członków Wspierających

§ 18

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Korzysta z pełni praw publicznych,
  3. Utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,
  4. Deklaruje chęć ich realizacji,
  5. Prowadzi działalność gospodarczą w branży teleinformatycznej lub jest udziałowcem (akcjonariuszem) spółek prawa handlowego działających w branży teleinformatycznej albo zawodowo trudni się zarządzaniem przedsiębiorstwami działającymi w branży teleinformatycznej lub pokrewnymi,
  6. Przedstawi rekomendacje, co najmniej 2 członków Stowarzyszenia,
  7. Złoży deklarację członkowską.

   Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Nowo przyjęty członek opłaca składki za rok w którym został przyjęty.
    
 2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się znacząco dla Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd lub Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi mogą być zwolnieni z opłacania składek członkowskich decyzją Zarządu
 5. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna prowadząca działalność w dziedzinie teleinformatyki lub pokrewnej lub inna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców. Każdy Członek Wspierający może wskazać do 3 swoich przedstawicieli, którzy po złożeniu deklaracji członkowskiej mogą zostać Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia
 6. Członek Wspierający ma obowiązek zadeklarować pomoc finansową na realizację celów Stowarzyszenia lub zaproponować inną formę wsparcia, do oceny przez Zarząd Stowarzyszenia
 7. Decyzję o przyjęciu Członka Wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
 8. Jeżeli Członkiem Zwyczajnym jest osoba wskazana przez Członka Wspierającego, to taki Członek Zwyczajny może być zwolniony od opłacania składki członkowskiej
 9. Wycofanie rekomendacji dla Członka Zwyczajnego udzielonej przez wskazującego go Członka Wspierającego powoduje utratę członkostwa Członka Zwyczajnego, chyba że Zarząd Stowarzyszenia postanowi inaczej.
   

§ 19

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.
 2. Przestrzegać postanowienia statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w terminie do dnia 30 marca każdego roku.

§ 20

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Brać udział z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 21

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej.
 3. Pozbawienia praw publicznych.
 4. Utraty przez Członka zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych
 5. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 6 miesięcy lub nie wywiązywania się Członka Wspierającego z zadeklarowanej pomocy
 6. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:
  naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w szczególności nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok,
 7. Działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 22

 

Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia.
Przepis powyższy dotyczy odpowiednio pracowników Stowarzyszenia, członków zarządu, członków komisji rewizyjnej oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 24

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia osobom wymienionym w § 27 punkt 2 i 3 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

§ 25

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w § 27 punkt 2 i 3 i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 26

Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz członkowie ich rodzin.

 

Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 27

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 28

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

 

§ 29

Uchwały władz Stowarzyszenia, wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§ 30

W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

 

§ 31

W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba jest członkiem.

 

Walne Zgromadzenie

 

§ 32

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 33

Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 34

Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 

 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.
 4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
 5. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący a protokołuje Sekretarz wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
 6. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie Statutu i jego zmian, kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
 2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w statucie.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.
   

Zarząd

 

§ 36

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 

§37

Zarząd składa się z trzech do piętnastu osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, vice prezesa lub vice prezesów w ilości do dwu, skarbnika i sekretarza. Podział stanowisk w Zarządzie może zostać ustalony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w takim przypadku Zarząd nie obsadza stanowisk samodzielnie w swoim składzie.

 

§ 38

Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która:

 1. Pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. Była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 39

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał lub na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

 

§ 40

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
 2. Skreślanie i wykluczanie członków.
 3. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 4. Powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących.
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 6. Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 7. Opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.
 8. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
 9. Odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji.
 10. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
 11. Tworzenie oddziałów regionalnych i sekcji

§ 41

Od uchwały Zarządu w sprawie, przyjęcia, wykluczenia ze Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.
Uchwała Zarządu w pozostałych przypadkach utraty członkostwa jest ostateczna.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 42

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 43

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do piętnastu osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego zastępcę i sekretarza.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:
  1. pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 44

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

 

§ 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z kontroli.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.
 4. Żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

§ 46

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V. ODDZIAŁY REGIONALNE STOWARZYSZENIA

 

§ 47

 1. Dla wykonywania swoich działań Stowarzyszenie może tworzyć sieć, której ogniwami są oddziały Regionalne Stowarzyszenia, zwane dalej Oddziałami Regionalnymi.
 2. Oddziały Regionalne są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo, realizującymi cele statutowe Stowarzyszenia, o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu działania.
 3. Oddziały Regionalne nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.
 4. Oddziały Regionalne dla realizacji swoich zadań współpracują z organizacjami pozarządowymi, organami samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi; mogą przystępować do krajowych lub regionalnych zrzeszeń po uzyskaniu akceptacji zarządu Stowarzyszenia.
 5. Oddziały Regionalne działają na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminów porządkowych zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Regulaminy porządkowe powinny określać zakres niezbędnej samodzielności dyrektorów Oddziałów Regionalnych oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody centralnych organów Stowarzyszenia.
 6. Dyrektorów Oddziałów Regionalnych powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Podstawą działalności finansowej Oddziałów Regionalnych są roczne plany rzeczowo-finansowe zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.
 8. Finanse Oddziałów Regionalnych podlegają kontroli głównego księgowego Stowarzyszenia i stanowią część składową bilansu Stowarzyszenia.
 9. Zasady gospodarki finansowej, w tym sposobów wykorzystania wygospodarowanych nadwyżek określa Zarząd.
   

Rozdział VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 48

Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.

 

§ 49

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:

 1. Wpływów ze składek członkowskich.
 2. Darowizn, subwencji, dotacji.
 3. Dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów, ofiarności publicznej.
 4. Własnej działalności gospodarczej.

§ 50

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

 

Rozdział VII. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 51

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013