KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Kodeks etyczny Klastra

Kodeks Etyczny Wschodniego Klastra Informatycznego

Mając na uwadze szczególny etos zawodu informatyka, oraz zobowiązania wynikłe z uczestnictwie w Klastrze, należy zwracać szczególną uwagę na prowadzenie biznesu w sposób etyczny. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w normach warunkujących pozytywną konkurencję, kulturę przedsiębiorczości i partnerskie współdziałanie w klastrze. Stosując te normy, przyczyniamy się do tworzenia przyjaznej płaszczyzny współpracy, jednocześnie budując nową wartość Klastra i jego przyszłość.

 

Zasady pozytywnej konkurencji:
 

   1. Występuję zawsze we własnym imieniu. W szczególności nie stosuję bezprawnie cudzych znaków firmowych i nazw produktów.

 

   2. Nie prowadzę negatywnej reklamy. Nie staram się budować fałszywego wyobrażenia klienta o moim przedsiębiorstwie lub konkurencji.

 

   3. Działając na rynku, stosuję zasadę fair play. W związku z tym nie uczestniczę w monopolach, zmowach, ukrywaniu informacji które powinny być powszechnie  dostępne. Nie przyjmuję i nie przekazuję korzyści noszących znamiona korupcji i mogących mieć wpływ na podejmowane decyzje, otrzymuję i przekazuję upominki w sposób jawny,

 

   4. Postępuję zgodnie z zasadami norm ogólnospołecznych i norm prawnych.

 

   5. Przestrzegam norm postępowania właściwych zawodowi informatyka, a w szczególności:


a) szanuję poufność informacji o kliencie pozyskanych w trakcie wykonywania dlań usług, nie wykorzystywanie pozyskanych w ten sposób informacji,
b) nie ukrywam rzeczywistych kosztów, dających się w przewidzieć inwestycji koniecznych do wykonania w przyszłości itp.
c) dotrzymuję danego słowa i nie składam obietnic bez pokrycia.

 

Kultura przedsiębiorczości:

   1. Dbam o rozwój firmy, który zapewni moim klientom bezpieczeństwo inwestycji (uniknięcie groźby pozostawienia produktów bez możliwości rozwoju i wsparcia).

   2. Staram się o stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług.

   3. Projektując rozwiązania informatyczne, biorę pod uwagę ich wpływ na użytkowników i przedstawiam go rzetelnie decydentom.

   4. Stosunki z partnerami, podwykonawcami i pracownikami kształtuję mając na uwadze ich osobowy charakter. Nie wykorzystuję relacji zależności i podległości do wymuszenia zachowań nie mających związku z realizacją celów biznesowych.

   5. Staram się dbać o rozwój pracowników i stworzenie warunków ich samorealizacji w ramach podejmowanych działań.

   6. Odmawiam jakiegokolwiek udziału w działaniach prowadzących do łamania prawa

Partnerskie współdziałanie w klastrze:
 
 1.    Dbam o wizerunek Klastra i czuję się za niego odpowiedzialny. W szczególności:


a)  posługując się marką klastra, dochowuję szczególnej staranności by moje działania miały charakter profesjonalny, uczciwy i rzetelny,
b)  dbam o zaspokojenie potrzeb klientów, mając jednocześnie na uwadze dobro Klastra,
c)  staram się łączyć rzetelność usług i doradztwa z promocją klastra i jego uczestników.


 2.    Relacje z uczestnikami klastra staram się budować w atmosferze szacunku, zrozumienia i życzliwości, przy zachowaniu zasad uczciwości. W szczególności deklaruję:


a)   traktować wszystkich uczestników klastra po partnersku,
b)   nie ujawniać i nie wykorzystywać informacji pozyskanych w związku z uczestnictwem w Klastrze w sposób szkodzący komukolwiek,
c)   pomagać w miarę swoich możliwości wszystkim uczestnikom Klastra, ułatwiając im wykonywanie zadań,
d)   unikać konfliktów i budowania własnej pozycji w Klastrze poprzez szkodzenie innym,
e)  dbać o to, by moje działania związane w jakikolwiek sposób z uczestnictwem w Klastrze w było zawsze jawne, przejrzyste i zrozumiałe:

 


Ja ...............................................,


reprezentujący ...................................................................................................,


członek Wschodniego Klastra Informatycznego, zobowiązuję się przestrzegać zasad powyższego Kodeksu Etycznego:

 

 

                        
…………………………………               ………………………………………………
(Miejscowość, data)                                (Podpis)
 

Pliki do pobrania

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013