KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

O nas - Klaster IT, projekt informatyki podkarpackiej

Informacje o projekcie

ROZWÓJ KLASTRA INFORMATYCZNEGO POLSKI WSCHODNIEJ

 

 

1. Numer i nazwa osi priorytetowej

Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka

2. Numer i nazwa działania

Działanie 1.4. Promocja i współpraca

2. 1 Nazwa komponentu

Komponent: Współpraca

2. 2 Nazwa obszaru

Obszar: tworzenie i rozwój klastrów

2. 3 Numer konkursu

1

3. Tytuł Projektu

Rozwój klastra informatycznego firm wschodniej Polski

4. Data rozpoczęcia realizacji Projektu

1 stycznia 2010

5. Data zakończenia realizacji Projektu

31 grudnia 2013

6. Województwa

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

 

 

Cel ogólny:

W ramach projektu będą realizowane przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi tego sektora gospodarki regionalnej – informatyki – który w sposób szczególny oparty jest na wiedzy i innowacyjności, co wpłynie w sposób istotny na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

 

 

Źródłem identyfikacji celów są:

 • wieloletnie doświadczenie firm informatycznych funkcjonujących na rynku regionalnym i ogólnopolskim;
 • analizy i opinie pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, współpracującej z klastrem informatycznym;
 • doświadczenie dwuletniej współpracy firm informatycznych z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego w ramach struktur wnioskodawcy, czyli Stowarzyszenia „Informatyka Podkarpacka”.

 

Są one odpowiedzią na podstawowe problemy i potrzeby grupy docelowej projektu, wśród których należy wskazać:

 • potrzebę współpracy z placówkami naukowymi, wymiany doświadczeń i wiedzy o najnowszych technologiach;
 • potrzebę tworzenia form współpracy zorientowanej na prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej, doskonalenia oferty produktowej i procesowej klastra,
 • potrzebę współpracy biznesowej w celu realizowania znaczących kontraktów, trudnych do zrealizowania przez pojedyncze firmy;
 • potrzebę szerokiej kampanii promocyjnej  w celu pozyskiwania nowych członków klastra, a także nowych klientów oraz w celu promocji firm spoza terenów rozwiniętych gospodarczo w celu poszerzenia rynków zbytu i zmiany postrzegania firm wschodniej Polski jako mniej konkurencyjnych, usytuowanych na obszarze o dużych ograniczeniach dostępności komunikacyjnej.

 

Cel ogólny projektu jest tożsamy z celem głównym osi priorytetowej I PO PW Nowoczesna gospodarka:

 • Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm informatycznych z terenu wschodniej Polski.

 

Projekt przyczyni się do zrealizowania tego celu ogólnego dzięki konsolidacji, współpracy, realizowaniu wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych firm sektora informatycznego z terenu Polski Wschodniej. Biznesowe współdziałanie firm, wymiana doświadczeń, wspólne realizowanie przedsięwzięć biznesowych, kampanii informacyjnych i promocyjnych, dokonywane na zlecenie klastra analizy i oceny rynków przyczynią się do wzrostu konkurencyjności tych firm. Stała współpraca z uczelniami wyższymi oraz Instytutem Gospodarki, realizowanie przez placówki naukowe zleceń wynikających z potrzeb firm przyczyni się do zrealizowania zamierzenia rozwijania gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy.

 

 

Dla osiągnięcia celu ogólnego planuje się m.in. w ciągu 4 lat:

 • konsolidację w ramach klastra informatycznego ok. 30 firm z terenu wszystkich  województw objętych PO RPW,  w szczególności firm innowacyjnych;
 • zawarcie umów o współpracy z co najmniej 3 uczelniami wyższymi oraz co najmniej 3 instytucjami, których zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości;
 • dokonanie co najmniej 3 zleceń na rzecz placówek naukowych, w formie opracowania specjalistycznych ekspertyz i analiz branżowych.

 

Cele szczegółowe projektu:

 • Zbudowanie stałej platformy kooperacji międzyregionalnej (zbudowanie form prawnych i instytucjonalnych współdziałania)  pomiędzy firmami informatycznymi w celu wytworzenia długotrwałych powiązań ekonomicznych i społecznych;
 • Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, poprawy jakości produktowej i procesowej firm objętych projektem oraz wytworzenie innowacyjnej oferty produktowej klastra;
 • Wykreowanie marki produktu informatycznego Polski Wschodniej, przezwyciężenia stereotypu uciążliwości współpracy z firmami usytuowanymi na obszarach peryferyjnych, ich mniejszej kompetencyjności.

 

Projekt przyczyni się do zrealizowania tych celów poprzez:

 • wytworzenie prawnych i instytucjonalnych form klastra informatycznego w 2010 roku (określenie prawnej formy konsolidacji, zasad współpracy, utworzenie i funkcjonowanie dwu biur klastra, w tym jedno w Warszawie itp.) zrzeszającego do roku 2013 co najmniej 30 firm z terenu wschodniej Polski;
 • opracowanie dla potrzeb zrzeszonych firm, przy udziale szkół wyższych i instytucji otoczenia biznesu analiz rynku, ocen i strategii rozwoju, ekspertyz branżowych służących podnoszeniu konkurencyjności i wdrażaniu innowacji produktowych i procesowych (planuje się sporządzenie co najmniej 5opracowań do 2013 roku) ;
 • realizowanie działań koncepcyjnych i wdrożeniowych dla wytworzenia innowacyjnej oferty klastra – poszerzenia oferty firm objętych projektem o co najmniej 4 nowych produktów lub innowacji procesowych do 2013 roku;
 • opracowanie w 2010 roku koncepcji kampanii promocyjnej, w tym opracowanie logo klastra; w latach 2010–2013 wydanie materiałów promocyjnych (różnego typu wydawnictwa informujących m.in. o nowych produktach klastra i jego firm – ulotki, foldery, papier i teczki firmowe, gadgety reklamowe); organizowanie spotkań dla potencjalnych klientów prezentujących możliwości klastra (co najmniej dwie rocznie), organizowanie konferencji dla obecnych i potencjalnych członków klastra (co najmniej jedna rocznie), opracowanie rozbudowanego serwisu www itp.

 

3 Przedmiot Projektu
Zakres działań projektu obejmuje 4 podstawowe przedsięwzięcia:

 • Opracowanie dokumentów operacyjnych i procedur funkcjonowania klastra, wyłonienie władz  klastra, ustalenie zasad realizacji projektu, sprzyjających równości dostępu do wytworzonych dóbr i wartości niematerialnych przez wszystkich członków klastra oraz utworzenie i funkcjonowanie biur klastra (2 biura) jako narzędzi funkcjonowania i stałej promocji klastra.
 • Opracowanie analizy rynku i udziału w nim firm zrzeszonych w klastrze informatycznym, sporządzenie i obsługa baz danych dot. firm rynku informatycznego oraz opracowanie ekspertyzy dot. oceny istniejącego potencjału klastra i firm w nim zrzeszonych, w tym dokonanie analiz możliwości zaoferowania nowych, innowacyjnych produktów lub wdrożenia innowacji procesowych (co najmniej 5 opracowań).
 • Wykonanie prac B+R, zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej i wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych w firmach informatycznych zaangażowanych w realizację projektu jako rezultatu dokonanych analiz i sporządzonych ekspertyz, celem podnoszenia konkurencyjności firm i rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz celem wytworzenia oferty klastra – łącznie co najmniej 4 nowe produkty lub innowacje procesowe z zakresu e-usług lub B2B.
 • Promocja klastra, w tym m.in. opracowanie strategii promocji, zasad kreowania marki produktu informatycznego wschodniej Polski; opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych; wykonanie rozbudowanego serwisu www; promocja i pozycjonowanie produktów firm klastra w Internecie; organizowanie konferencji i spotkań promocyjnych z potencjalnymi klientami klastra (co najmniej dwa rocznie), organizowanie spotkań z obecnymi i przyszłymi członkami klastra (co najmniej jedno rocznie), pogłębieniu dotychczasowej współpracy z innymi kooperacjami (grono firm Dolina Lotnicza).

 

 

Uwaga: Firmy przystępujące do Klastra i korzystające z wyników projektu są zobowiązane przyjąć na siebie pomoc de minimis w części przypadającej z wartości projektu w kolejnych latach.

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013