KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Regulamin klastra

 

REGULAMIN KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ
 
Wschodni Klaster Informatyczny został powołany przez przedsiębiorców związanych z branżą IT mających swoje siedziby na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. Jako związek firm i organizacji nie posiada on osobowości prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem może zostać każda firma branży informatycznej zarejestrowana i działająca na terenie województw:
-  podlaskiego,
-  warmińsko-mazurskiego,
-  lubelskiego,
-  świętokrzyskiego,
-  podkarpackiego.
Zasady przystępowania do klastra i występowania z klastra zawarto w niniejszym regulaminie.
 
§ 1
Informacje ogólne.
 
1.      Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
-        Klastrze – należy przez to rozumieć Wschodni Klaster Informatyczny,
-        Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka z siedzibą w Rzeszowie, KRS0000258660 ,
-        Uczestniku – należy przez to rozumieć członka Wschodniego Klastra Informatycznego.
2.      Pełna nazwa Klastra brzmi: Wschodni Klaster Informatyczny.
3.      Oficjalna witryna Klastra to: www.klasterit.pl
4.      Klaster został powołany na zebraniu założycielskim w dniu 17 grudnia 2010 r
 
 
§ 2
Cel działalności.
 
1. Klaster został powołany aby wspierać rozwój przedsiębiorstw w szczególności poprzez:
·         Pomoc w zwiększaniu konkurencyjności, w szczególności przez innowacyjność,
·         Umożliwienie uczestnikom nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy,
·         Realizację wspólnych projektów biznesowych,
·         Nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami, przedsiębiorcami, oraz jednostkami naukowymi,
·         Pozyskiwanie inwestycji zagranicznych,
·         Wykorzystanie zasobów jednostek naukowych w biznesie,
·         Prowadzenie badań, analiz i opracowań,
·         Wspólne pozyskiwanie dotacji,
·         Wspólne pozyskiwanie kapitału,
·         Inicjowanie współpracy z władzami,
·         Stwarzanie przestrzeni do rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorstw,
·         Wspólny udział w przetargach,
·         Budowę marki, ułatwiając funkcjonowanie uczestników klastra na rynku,
·         Wszelkie inne inicjatywy mające na celu rozwój klastra i jego członków.
 
 
§ 3
Struktura klastra
 
  1. Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie. "Informatyka Podkarpacka"
  2. Koordynator utrzymuje struktury niezbędne do koordynowania klastra.
  1. Do zadań koordynatora klastra należy:
a)      informowanie uczestników Klastra o bieżących działaniach podejmowanych w ramach Klastra za pośrednictwem witryny internetowej www.klasterit.pl, newslettera, lub korespondencji e-mail,
b)      reprezentowanie Klastra w projektach realizowanych przez klaster w szczególności związanych z projektami unijnymi,
c)      reprezentacja środowiska informatycznego wobec władz,
d)     identyfikacja możliwości rozwoju i pojawiających się problemów, 
e)      nawiązywanie współpracy z ośrodkami naukowymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami otoczenia biznesu,
f)       opracowanie zasad organizacji klastra i współdziałania przedsiębiorstw w jego obszarze,
g)      opracowanie mechanizmów wymiany informacji niezbędnej przy współdziałaniu przedsiębiorstw,
h)      wypracowanie mechanizmów gromadzenia i propagowania wiedzy ułatwiającej współdziałanie przedsiębiorstw,
i)        wypracowanie zasad i narzędzi ułatwiających integrację wokół wspólnych działań biznesowych (tworzenie wspólnych produktów),
j)        propagowanie współdziałania w obrębie klastra wśród lokalnych przedsiębiorstw,
k)      propagowanie integracji wokół wspólnych działań biznesowych (tworzenie wspólnych produktów),
l)        wdrożenie mechanizmów wymiany informacji i gromadzenia wiedzy o których mowa w punktach g), h), oraz i),
m)    przyjmowanie i usuwanie członków klastra,
n)      działania promocyjne na rzecz uczestników klastra
 
  1. Koordynator klastra może prowadzić na rzecz uczestników działania wspierające ich współpracę oraz związane z pozyskiwaniem źródeł finansowania.
  2.  Klaster dopuszcza możliwość wydzielenia podklastrów regionalnych. Podklaster regionalny działa w obrębie jednego województwa. Ma on swojego koordynatora regionalnego, który przejmuje część zadań Koordynatora klastra.
 
  1. Zadania koordynatora regionalnego oraz zasady jego współpracy z Koordynatorem klastra definiuje akt założycielski (porozumienie) podklastra regionalnego, który równocześnie powołuje koordynatora regionalnego.
 
  1. Przedsiębiorstwa uczestniczące we wspólnych przedsięwzięciach, oraz współpracujące z nimi w ramach tych działań instytucje mogą tworzyć nieformalne klastry produktowe. Klastry takie są partnerem dla Klastra i mogą liczyć na ich wsparcie w zakresie:
·         dostępu do wiedzy i narzędzi ułatwiających integrację wokół wspólnych działań biznesowych,
·         ułatwienie kontaktów niezbędnych do uzyskania potrzebnych kompetencji,
·         wsparcie marketingowe,
·         uwzględnienie w pracach klastra pojawiających się potrzeb i problemów związanych ze współdziałaniem w obrębie klastra produktowego
·         inne formy wsparcia, jeśli koordynator klastra uzna, że są one sensowne z punktu widzenia rozwoju całego klastra.
·         Akceptując niniejszy regulamin członek klastra udziela koordynatorowi pełnomocnictwa w relacjach z podmiotami trzecimi, w szczególności z zakresie wskazanym w § 3 ust. 3b i c Regulaminu.
 
 
§ 4
Podejmowanie decyzji
 
1.      Koordynator klastra jest zobowiązany do stworzenia mechanizmów wymiany informacji umożliwiających uzyskanie wpływu na podejmowane decyzje przez uczestników klastra.
 
2.      Mechanizmy o których mowa powinny umożliwić:
a)      dostęp do informacji o rozważanych decyzjach,
b)      wyrażanie własnej opinii na ten temat,
c)      głosowanie lub wyrażanie sprzeciwu w poddanych pod głosowanie kwestiach
 
3.      Decyzje dotyczące funkcjonowania klastra są podejmowane przez koordynatora klastra, który może je poddać pod głosowanie. W kwestiach nakładających na uczestników klastra dodatkowe obowiązki (poza przewidzianymi regulaminem) obowiązuje zasada konsensusu.
 
§ 5
Zebranie uczestników i Rada klastra
 
1.      Koordynator klastra zwołuje Zebranie uczestników z własnej inicjatywy lub na wniosek znaczącej części uczestników.
 
2.      Zebranie Uczestników może podejmować decyzje o których mowa w par. 4 pkt 3 poprzez głosowanie.
 
3.      Zebranie Uczestników powołuje zwykłą większością głosów Radę klastra. Do podjęcia decyzji o powołaniu lub zmianie Rady klastra wymagana jest obecność przedstawicieli 50 % uczestników Klastra.
 
4.     Koordynator ma prawo wyznaczenia w składzie Rady jednego przedstawiciela.
 
5.   Rada klastra jest organem doradczym dla koordynatora klastra. Składa się ona z minimum trzech członków. Jej kadencja trwa od Zebrania Uczestników na którym zostaje powołana, do kolejnego Zebrania Uczestników.
 
§ 6
Członkostwo w klastrze
 
 
1.      Uczestnikiem klastra może być każdy podmiot gospodarczy lub inna jednostka związana z branżą IT, po spełnieniu wymogów określonych w pkt 2 niniejszego paragrafu.
2.      Aby zostać uczestnikiem Klastra należy:
·         Złożyć wypełnioną Deklarację Członkowską,
·         Zaakceptować Regulamin Klastra,
·         Zaakceptować Kodeks Etyczny Klastra,
·         Uzyskać akceptację Koordynatora Klastra.
 
3.      Zasady uczestnictwa w klastrze produktowym, o którym mowa w par 3 pkt  7 ustala jego koordynator, który musi być członkiem Wschodniego Klastra Informatycznego.
 
4.      Uczestnik może zostać usunięty z klastra przez koordynatora z powodu:
·         nie płacenia składek,
·         rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub Kodeksu Etycznego,
·         złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w klastrze.
 
 
§ 7
Prawa i obowiązki uczestnika Klastra.
 
  1. Wszyscy Uczestnicy Klastra mają obowiązek:
·         Przestrzegać Regulaminu Klastra,
·         Przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Klastra,
·         Dochować poufności w zakresie tajemnic handlowych i informacji niejawnych uzyskanych dzięki uczestnictwu w klastrze,
·         Uczestniczyć w organizowanych spotkaniach,
·         Przestrzegać ustaleń podjętych na wspólnych spotkaniach,
·         Promować klaster i podejmowane przez niego działania i inicjatywy
 
  1. Wszyscy Uczestnicy Klastra mają prawo:
·         Samodzielnie organizować grupy robocze i projekty z innymi uczestnikami,
·         Wykorzystywać logo i nazwę Klastra na swoich materiałach promocyjnych,
·         Mieć dostęp do wszystkich informacji skierowanych do wszystkich uczestników Klastra,
·         Do promocji na stronach klastra;
·         Dostępu do baz informacji przygotowywanych dla uczestników klastra;
·         Korzystania na ogólnych warunkach ze służb pracujących na rzecz klastra;
·         Uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach marketingowych;
·         Brania udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących całego klastra;
·         Uczestniczenia w innych inicjatywach klastra
 
 
  
§ 8
Finansowanie Klastra.
 
1.      Klaster nie został powołany w celu osiągania zysku,
2.   Działalność operacyjna Klastra jest finansowana przez jego uczestników, środków przez niego wypracowanych oraz ze środków dofinansowania pozyskiwanych z innych źródeł.
3.      Uczestnicy finansują klaster poprzez:
    a)      Obowiązkowe składki wpłacane na rzecz Stowarzyszenia wg stawek:
 

Wielkość firmy

Składka roczna (PLN)

mikroprzedsiębiorstwo     (poniżej 10 zatrudnionych)

100,00

pozostałe firmy

300,00

 

b)      Prowadzenie nieodpłatnych świadczeń na rzecz Klastra
 
§ 9
Postanowienia końcowe.
 
1.      Organem uprawnionym do dokonywania zmian w regulaminie jest Koordynator Klastra.
 
2.      Akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika nie oznacza zobowiązań finansowych za wyjątkiem składek określonych w § 8 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 
3.   Konto bankowe dla wpłat składek :   25 9162 0000 2001 0012 3767 0001  Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka ul.Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013